Artsenfederatie KNMG  is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). De KNMG heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.

De KNMG gaat voorop voor dokter en zorg
Waarom doen we dat? Eigenlijk heel simpel: om te zorgen dat artsen de beste zorg kunnen bieden.

De KNMG gaat al 170 jaar voorop voor dokter en zorg:

  • In de kwaliteit van het vak door het opleiden, (her)registreren van artsen, het geven van peer support en het zelf opstellen van gedragsregels.
  • Bij het begeleiden van dokters bij ethisch juridische dilemma’s, denk aan euthanasie en dementie of problematisch middelengebruik door artsen.
  • Bij het bieden van steun door het delen van praktijkdilemma’s, richtlijnen en het bieden van een podium voor het versterken van de zorg.
  • In het nemen van regie op belangwekkende dossiers, bijvoorbeeld om onze gezondheid te bevorderen.
  • Bij het behartigen van immateriële belangen van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde, zodat ze goede zorg kunnen leveren.

Over de KNMG
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo willen we optimale omstandigheden creëren: voor dokters om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden.

Hiermee maakt de KNMG zich ook sterk voor de vertrouwensrelatie tussen de gezondheidszorg en samenleving, zowel op individueel als op collectief niveau. Tevens wil de KNMG een podium zijn voor discussie en neemt zij deel aan het debat over ontwikkelingen en knelpunten in de zorg. Allemaal noodzakelijk om goede zorg te bieden. Lees verder op onze site.

Over de RGS
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

  • voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en is verantwoordelijk voor de handhaving van en het toezicht op de regelgeving voor de opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts, erkenningen van opleiders en opleidingen en (her)registratie van specialisten en profielartsen;
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de registratie van geneeskundig specialisten in Nederland. De arts die is ingeschreven in een specialisten- of profielartsenregister heeft het recht om de betreffende wettelijk erkende specialisten- of profielartsentitel met het dienstmerk KNMG te voeren.

De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat degenen die een titel als geneeskundig specialist of profielarts voeren terecht in het betreffende register staan ingeschreven. De RGS speelt hiermee een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening van geneeskundig specialisten en profielartsen.

NB Ontwikkelingen in de (zorg)markt en modernisering en uniformering van de medische vervolgopleidingen resulteerden in een fusie van de drie voormalige Colleges in het nieuwe College Geneeskundig Specialismen (CGS).  Als logisch gevolg hiervan besloot het federatiebestuur van de KNMG tot samenvoeging van de drie registratiecommissies, de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). Op  1 januari 2013 ging de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van start.