De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland is opgericht op 1 juli 2005. Het bestuur van de BGN bestaat uit vijf leden die voor vier jaar gekozen worden door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt tenminste één maal per jaar georganiseerd en is alleen toegankelijk voor leden.

De doelstellingen van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland zijn de volgende:

  • het fungeren als landelijke brancheorganisatie voor de gewichtsconsulent in de ruimste zin van het woord;
  • het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van en het verder professionaliseren van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de gewichtsconsulentenbranche;
  • het behartigen van de (algemene en collectieve) belangen van de leden op vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied.

en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.