Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een netwerk van vrijgevestigde diëtisten. De organisatie is voortgekomen uit de Vereniging van Zelfstandig gevestigde en Freelance werkende Diëtisten (VZFD). De coöperatieve organisatievorm biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de aangesloten diëtistenpraktijken. Er kunnen met name vaste afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen aan de beroepsuitoefening en praktijkvoering. DCN denkt hiermee een aantrekkelijke onderhandelingspartner te zijn voor zorgverzekeraars, bedrijfsleven, instanties en overheid.

In Nederland wordt gezondheid beschouwd als een groot goed. Geen enkel onderwerp is zo beladen als gezondheidszorg. DCN diëtisten stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg in Nederland door advisering en begeleiding in de voedings-en dieetzorg. Met name binnen de eerste lijnsgezondheidszorg.

DCN, een beroepsorganisatie

DCN is een beroepsorganisatie van diëtisten die hun vak als vrij beroep uitoefenen. De organisatie als zodanig is aangesloten bij de Raad voor het Vrije Beroep, een landelijk platform voor beroepsorganisaties van vrije beroepen. DCN komt op voor de belangen van de diëtist en het vrije ondernemerschap .

Diëtist en Specialist

DCN diëtisten zijn allemaal allround opgeleid op het terrein van voedings-en dieetadvisering. Een aantal van hen heeft zich extra bekwaamd in een bepaald aandachtsgebied zoals voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, kindervoeding en -diëtetiek, verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, enz.

Kwaliteit

DCN heeft een kwaliteitsnorm “diëtistenpraktijk in de vrije vestiging” ontwikkeld met een eigen klacht- en tuchtrecht , evenals een protocollenboek “Voedings- en dieetadvisering in de zelfstandige diëtistenpraktijk”.DCN beschikt over een eigen huisstijl in postpapier, visitekaartjes, afsprakenkaarten (e.d.) ten behoeve van de leden. Diëtisten die aangesloten zijn bij DCN staan ingeschreven in het Basisregister.

DCN Nieuwsbrief

DCN geeft een eigen vakblad uit: de DCN Nieuwsbrief . Dit  biedt de vrijgevestigde diëtist / voedingsdeskundige interessante informatie in verband met haar beroep en het blijkt een goed communicatie-middel te zijn, zowel intern als extern. Ook andere belangstellenden lezen graag dit tijdschrift in verband met publicaties over  nieuwe ontwikkelingen op het brede terrein van voeding en diëtetiek. Het blad verschijnt 6 maal per jaar.

Doel

DCN is een sterk netwerk van vrijgevestigde diëtisten. De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig  op individueel niveau.

DCN heeft in samenwerking met een professioneel marketing-communicatiebureau een plan gemaakt om de zelfstandig werkende diëtist in de markt te zetten. Dit plan is inmiddels voor een groot deel gerealiseerd. DCN richt zich rechtstreeks op de consument. Er is inmiddels een eigen huisstijl ingevoerd, met een nieuw beeldmerk dat aansluit op de doelgroep “Consument”. Alle aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit beeldmerk. Verder ontwikkelt DCN een serie producten en diensten gericht op de consument. Daarbij wordt ingehaakt op actuele ontwikkelingen en gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden, zoals internet.

DCN en NVD

DCN onderhoudt contacten met de collega-beroepsorganisatie: de Nederlandse Vereniging van Diëtisten NVD.