De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Professionalisering
De NVZD voelt zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgbestuur en zet zich daar op verschillende manieren voor in. De vereniging faciliteert zorgbestuurders in hun professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door het aanbieden van collegiale coaching, intervisie en vakgerichte congressen. Met het accreditatietraject dat de NVZD heeft ontwikkeld, draagt de vereniging bij aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. De NVZD-leerstoel ‘Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg’ heeft als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur.

Stem van de beroepsgroep
De NVZD vertegenwoordigt de beroepsgroep van zorgbestuurders en behartigt hun belangen in contacten met onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van de toezichthouders NVTZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en brancheorganisaties. Ook is er regelmatig bestuurlijk overleg met verwante beroepsverenigingen. Thema’s zijn arbeidszaken, professionalisering en governance.

Maatwerk producten en diensten voor leden
De NVZD heeft een aanbod van maatwerk producten en diensten voor leden. Zoals een juridische helpdesk voor arbeidsrechtelijke vragen, de NVZD Rechtsbijstand- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en pensioenadvies. Verder voorzien we in verschillende modeldocumenten, zoals een model arbeidsovereenkomst voor zorgbestuurders, en modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht. Deze producten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vereniging van toezichthouders, NVTZ.

Lees verder …